Download algemene voorwaarden

Privacy statement Slubbers
 
Slubbers respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. Slubbers zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling. Deze derden kunnen we benoemen als CCV-shop, onze webshophost (Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden verwerkt door CCV Shop. CCV Shop zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding) en post.nl, onze distributeur.

Wie is er verantwoordelijk voor jouw gegevens?
Slubbers is verantwoordelijk voor ale persoonsgegevens die je bij ons achterlaat.
Onze gegevens zijn: 
Borg Ewsum 64, 7608 GH te Almelo
Inschrijving KVK:  69340862
BTW-nummer:      NL127675978B01
Heb je vragen over jouw privacy bij Slubbers, neem dan contact op via info@slubbers.nl of bel met 0546-867267

Slubbers gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
•          Als je een bestelling plaatst, hebben we je naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om je bestelling uit te voeren en je van het
           verloop daarvan op de hoogte te houden.
•          Om het winkelen bij Slubbers zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met jouw toestemming je persoonlijke gegevens en de gegevens met
           betrekking tot je bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.
•          Wanneer jij je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, gebruiken wij je e-mailadres om je te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als je hier niet langer
           prijs op stelt, kun jij je uitschrijven via onze website of door contact op te nemen met info@slubbers.nl. Wij zorgen dan dat je uitgeschreven wordt uit het bestand. 
•          Als je bij Slubbers een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, je gegevens op een Secure Server. Je kunt een gebruikersnaam en wachtwoord
           opgeven zodat je naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. 
•          Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te
           verbeteren.
•          Als je besluit een recensie te schrijven, kun je zelf kiezen of jij je naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen
           van onze bezoekers, maar behouden het recht, bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.
•          Als je reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij je naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de
           prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.
 
Slubbers verkoopt jouw gegevens niet.
 
Slubbers zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling, te weten onze leverancier van de webshop CCV-shop en onze bezorger post.nl. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en tot geheimhouding verplicht.
 
Cookies.
 
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. Slubbers gebruikt cookies om jou te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens het winkelen bij Slubbers geen cookies ontvangt.
Indien je nog vragen mocht hebben over deze Privacy Statement van Slubbers, dan kun je contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt je verder als je informatie nodig hebt over je gegevens of als je deze wilt wijzigen. In geval wijziging van dit Privacy Statement nodig mocht zijn, dan vindt je op deze pagina altijd de meest recente informatie.
 
 
 
Algemene Voorwaarden Slubbers
 
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.         Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2.         Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met
            de ondernemer;
3.         Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand
            van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor
            communicatie op afstand;
4.         Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en
            ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5.         Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6.         Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7.         Dag: kalenderdag;
8.         Duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of
            afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9.         Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht,
            op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Slubbers
Borg Ewsum 64, 7608 GH Almelo
Tel.: 0546-867267
E-mail: info@slubbers.nl
KvK-nummer: 69340862
BTW-identificatienummer: NL127675978B01 
 
Artikel 3 - Toepasselijkheid
1.         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op
            afstand tussen ondernemer en consument.
2.         Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar
            gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangegeven worden dat de
            algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden
            toegezonden.
3.         Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op
            afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden
            gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevens-
            drager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van
            de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische
            weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4.         Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede
            en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen
            op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 
Artikel 4 - Het aanbod
1.         Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.         Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende
            gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van
            afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten
            in het aanbod binden de ondernemer niet.
3.         Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding
            van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
•          de prijs inclusief belastingen;
•          de eventuele kosten van aflevering;
•          de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
•          het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
•          de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
•          de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
•          de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand
           worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
•          indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
•          de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken,
           alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
•          de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
•          de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs
           elektronische weg kan raadplegen; en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot
           voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.
 
Artikel 5 - De overeenkomst
1.         De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van
            het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.         Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg
            de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de
            overeenkomst ontbinden.
3.         Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter
            beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan
            betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.         De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen,
            alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de
            ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een
            bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.         De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de
            consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,  meesturen:
        a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
        b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding
            inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
        c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
        d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt
            vóór de uitvoering der overeenkomst;
        e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6.        Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van
            toepassing op de eerste levering. 
 
Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten
1.         Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende
            veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2.         Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken
            of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik
            maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer
            retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
 
Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten
1.         Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien
            werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
2.         Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de
            levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten  in geval van herroeping
1.         Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2.         Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de
            terugzending of herroeping, terugbetalen.
 
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1.         Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer
            dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2.         Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
        a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
        b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
        c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
        d. die snel kunnen bederven of verouderen;
        e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
        f. voor losse kranten en tijdschriften;
       g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3.        Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
       a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten  op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
       b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
       c. betreffende weddenschappen en loterijen.
 
Artikel 9 - De prijs
1.         Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd,
            behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
2.         In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de
            financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen
            en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3.         Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van
            wettelijke regelingen of bepalingen.
4.         Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen
            heeft en:
       a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
       b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5.        De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
1.         De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde
            specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van
            de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2.         Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de
            consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen
            gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 - Levering en uitvoering
1.         De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van
            producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.         Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3.         Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met
            bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging
            ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand
            nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht
            op eventuele schadevergoeding.
4.         In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
            binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5.         Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
            Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen
            kan hetherroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6.         Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij
            uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties
1.         De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
            opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2.         Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de
            consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en
            zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 - Betaling
1.         Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na
            bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze
            overeenkomst betreffende bescheiden.
2.         Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden
            bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de des-
            betreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3.         De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4.         In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de
            consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling
1.         De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze
            klachtenprocedure.
2.         Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de
            ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3.         Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
            Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met
            een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te
worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een
duurzame gegevensdrager.